GigsGigsCloud 新加坡 PCCW 方案整理以及线路介绍

GigsGigsCloud 有新加坡 VPS,从新加坡到香港走的是他们内部的直连路线,然后再从香港走 PCCW 到大陆地区。总体来说,线路质量是不错的。新加坡的 VPS 目前可以推荐的比较少,GigsGigsCloud 算是其中一家,所以如果有需要新加坡 VPS,或者说新加坡 PCCW 线路的,可以优先考虑一下 GigsGigsCloud 的这几个方案,月付价格从 $5.8 起步,还是非常便宜的。

一、GigsGigsCloud 新加坡 PCCW 方案详情

CLOUDLET SG K1+ MINI

 • CPU:E5 1核
 • 内存:512 MB
 • 硬盘:15 GB SSD
 • 流量:400 GB/月
 • 带宽:30 Mbps(母鸡 1 Gbps)
 • 价格:$5.8/月
 • 购买:购买链接

CLOUDLET SG K2+ MINI

 • CPU:E5 2核
 • 内存:1 GB
 • 硬盘:30 GB SSD
 • 流量:700 GB/月
 • 带宽:50 Mbps(母鸡 1 Gbps)
 • 价格:$9.8/月
 • 购买:购买链接

CLOUDLET SG K3+ MINI

 • CPU:E5 3核
 • 内存:2 GB
 • 硬盘:60 GB SSD
 • 流量:1000 GB/月
 • 带宽:50 Mbps(母鸡 1 Gbps)
 • 价格:$16.8/月
 • 购买:购买链接

二、GigsGigsCloud 新加坡 PCCW 方案简单体验

我们简单的看一下回程信息和延迟情况,更多的情况后续本站也会分享。

测试 IP:27.122.59.1

回程信息:

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 27.122.59.193 0.72 ms AS63916 Singapore techavenue.net
 2 *
 3 63-216-143-81.static.pccwglobal.net (63.216.143.81) 35.18 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 4 HundredGE0-1-0-0.br05.hkg05.pccwbtn.net (63.223.31.158) 34.66 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 5 202.97.91.9 39.95 ms AS4134 China Hong Kong ChinaTelecom
 6 202.97.94.97 41.15 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 7 202.97.94.149 46.75 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 8 183.59.12.245 38.95 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9 183.56.128.2 44.30 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 14.215.116.1 42.97 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1 27.122.59.193 0.70 ms AS63916 Singapore techavenue.net
 2 *
 3 63-216-143-81.static.pccwglobal.net (63.216.143.81) 36.41 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 4 HundredGE0-7-0-0.br04.hkg05.pccwbtn.net (63.223.31.182) 36.91 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 5 HundredGE0-7-0-0.br04.hkg05.pccwbtn.net (63.223.31.182) 36.95 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 6 ct.pos0-4-1-1.br04.hkg05.pccwbtn.net (63.218.215.198) 62.32 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 7 202.97.61.78 64.21 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
 8 202.97.33.153 65.29 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
 9 202.97.23.121 68.49 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
10 202.101.63.129 66.27 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
11 *
12 101.95.120.109 69.42 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1 27.122.59.193 0.70 ms AS63916 Singapore techavenue.net
 2 *
 3 223.119.2.97 34.11 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
 4 223.118.3.41 34.48 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
 5 223.118.2.201 35.02 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
 6 221.183.21.5 38.11 ms AS9808 China Hong Kong ChinaMobile
 7 221.176.24.57 40.65 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 8 221.176.24.101 41.37 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 9 221.176.24.2 41.27 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10 221.183.30.78 41.88 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11 202.97.63.197 46.49 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12 202.97.64.126 51.22 ms * China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13 202.97.64.85 66.31 ms * China Fujian Xiamen ChinaTelecom
14 222.76.220.86 65.69 ms AS133775 China Fujian Xiamen ChinaTelecom
15 27.159.81.198 72.87 ms AS133775 China Fujian Xiamen ChinaTelecom
16 117.25.141.106 69.36 ms AS133775 China Fujian Xiamen ChinaTelecom
17 *
18 117.28.254.129 58.36 ms AS133775 China Fujian Xiamen ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.32.65 (113.207.32.65), 30 hops max, 60 byte packets
 1 27.122.59.193 0.55 ms AS63916 Singapore techavenue.net
 2 *
 3 63-216-143-81.static.pccwglobal.net (63.216.143.81) 36.62 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 4 63-218-1-38.static.pccwglobal.net (63.218.1.38) 40.59 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 5 219.158.104.105 43.32 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 6 219.158.103.37 47.78 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7 219.158.8.117 46.38 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8 219.158.21.242 79.61 ms AS4837 China Chongqing ChinaUnicom
 9 *
10 *
11 113.207.32.65 81.78 ms AS4837 China Chongqing ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
四川联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1 27.122.59.193 0.81 ms AS63916 Singapore techavenue.net
 2 *
 3 63-216-143-81.static.pccwglobal.net (63.216.143.81) 35.45 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 4 HundredGE0-7-0-0.br04.hkg05.pccwbtn.net (63.223.31.182) 37.34 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 5 HundredGE0-7-0-0.br04.hkg05.pccwbtn.net (63.223.31.182) 36.34 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 6 cnc.pos0-4-0-0.br04.hkg05.pccwbtn.net (63.218.145.146) 43.20 ms AS3491 China Hong Kong pccw.com
 7 219.158.24.137 44.00 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8 219.158.97.1 42.12 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9 219.158.105.42 80.94 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
10 119.6.197.30 79.78 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
11 119.7.220.218 87.64 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
12 119.6.6.6 75.88 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1 27.122.59.193 0.74 ms AS63916 Singapore techavenue.net
 2 58453.sgw.equinix.com (27.111.228.221) 36.71 ms AS7713,AS18403 Singapore equinix.com
 3 223.118.3.33 37.35 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
 4 223.120.22.5 66.47 ms AS58453 China Shanghai ChinaMobile
 5 221.183.55.30 67.16 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
 6 221.183.25.189 68.04 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
 7 221.176.17.217 68.73 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
 8 221.183.13.158 76.22 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
 9 117.185.10.130 69.07 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
10 120.204.194.14 70.87 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
11 183.192.160.3 70.39 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1 27.122.59.193 0.60 ms AS63916 Singapore techavenue.net
 2 58453.sgw.equinix.com (27.111.228.221) 36.04 ms AS7713,AS18403 Singapore equinix.com
 3 223.118.3.33 35.74 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
 4 223.120.2.14 43.40 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 5 221.183.55.58 59.73 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 6 221.183.25.122 40.40 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 7 221.176.24.5 54.44 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 8 221.176.18.57 52.54 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 9 *
10 221.176.27.9 76.29 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
11 221.183.19.42 76.71 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
12 183.221.32.30 80.06 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
13 223.87.85.54 78.72 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
14 183.221.253.100 82.41 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1 27.122.59.193 0.66 ms AS63916 Singapore techavenue.net
 2 58453.sgw.equinix.com (27.111.228.221) 39.04 ms AS7713,AS18403 Singapore equinix.com
 3 223.118.3.33 36.92 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
 4 221.183.30.141 38.82 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 5 221.176.24.57 56.42 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 6 221.176.24.101 48.42 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 7 221.176.18.182 77.52 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
 8 221.176.20.150 84.04 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
 9 221.183.20.122 214.98 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
10 101.4.116.242 220.11 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
11 101.4.116.158 240.70 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
12 202.115.255.2 211.17 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
13 202.115.254.246 212.17 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
14 *
15 dns.uestc.edu.cn (202.112.14.151) 211.78 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU

----------------------------------------------------------------------

延迟情况:

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 76 广东广州电信(天翼云四区) 40.9 毫秒 江苏南通电信 523.3 毫秒 82.4 毫秒
联通线路 8 广东茂名(联通) 56.2 毫秒 吉林延边联通 98.9 毫秒 72.5 毫秒
电信线路 41 广东广州电信(天翼云四区) 40.9 毫秒 江苏南通电信 523.3 毫秒 82.3 毫秒
移动线路 6 广州(移动) 41.6 毫秒 四川德阳移动 82.5 毫秒 68.3 毫秒
铁通线路 2 吉林长春铁通 93.8 毫秒 辽宁沈阳铁通 116.4 毫秒 105.0 毫秒
东北地区 5 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 87.2 毫秒 辽宁沈阳铁通 116.4 毫秒 97.7 毫秒
华北地区 9 北京(移动) 69.3 毫秒 北京(阿里云) 136.6 毫秒 84.0 毫秒
西北地区 4 陕西西安电信(天翼云一区) 81.1 毫秒 陕西宝鸡电信 97.8 毫秒 90.5 毫秒
西南地区 8 贵州贵阳(天翼云) 56.4 毫秒 四川乐山电信 84.1 毫秒 72.7 毫秒
华中地区 4 湖南长沙(天翼云) 58.4 毫秒 河南洛阳(bgp) 83.9 毫秒 65.2 毫秒
华东地区 33 上海电信(天翼云一区) 64.7 毫秒 江苏南通电信 523.3 毫秒 94.0 毫秒
华南地区 13 广东广州电信(天翼云四区) 40.9 毫秒 广东深圳(阿里云) 141.1 毫秒 54.4 毫秒

未经允许不得转载:GigsGigsCloud中文网 » GigsGigsCloud 新加坡 PCCW 方案整理以及线路介绍

赞 (11)

评论 0

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址